Obchodní podmínky

1. Kontaktní údaje

zde 

2. Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Po obdržení objednávky prodávající v nejkratším možném termínu elektronickou poštou kupujícího informuje o termínu dodání. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že termín dodání je pro něj nevyhovující, v takovém případě je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit elektronickou poštou, telefonicky nebo písemně prodávajícímu.
Náklady na dopravu objednávek jsou stanoveny dle tarifu prodávajícího, jejich výše je uvedena zde a současně je o nich kupující informován před dokončením objednávky. U objednávek s hmotností nad 30kg, nadrozměrných a křehkých, nebo rozdělených do více přepravních balení z důvodu bezpečnosti zboží mohou být účtovány dodatečné náklady na dodání. Výše nákladů je stanovena podle přepravního tarifu přepravce a kupující je o nich informován prostřednictvím potvrzení objednávky.
Informace o přijímaných způsobech platby:
  • dobírka – kupující uhradí zboží doručovateli v hotovosti při převzetí zboží
  • platba předem – prodávající zašle kupujícímu zálohovou fakturu s výší kupní ceny, číslem účtu a variabilním symbolem, zboží bude odesláno po připsání platby na bankovní účet kupujícího

U dodávek zboží, které bude upraveno nebo vyrobeno podle přání kupujícího může být požadována záloha, taktéž u dodávek s vysokou hmotností.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

3. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do čtyř pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Cena a způsob doručení (informace zde)
Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

NÁVOD JAK VRÁTIT ZBOŽÍ - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT VRACENÉ ZBOŽÍ
Spotřebitel má nárok na vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě. Vrácení kupní ceny v plné výši je možné za předpokladu vrácení výrobku bez známek používání (zboží si můžete vyzkoušet, ale ne ho používat), vrácené zboží samozřejmě nesmí být poškozené nebo viditelně opotřebované, nesmí chybět jeho část, návod ani další dokumenty. Dodavatel (prodávající) má nárok účtovat náklady na uvedení zboží do původního stavu tak, aby bylo možné zařadit znovu do prodeje jako bezvadné, pokud zboží vrácené spotřebitelem v takovém stavu není.
 
Kompletní zboží s příslušenstvím uložte do takového obalu, který splňuje tato kritéria: 
a) zajistí bezpečný transport s ohledem na povahu obsahu
b) je v souladu s podmínkami přepravy konkrétního přepravce (nutný předpoklad pro úspěšné vedení případné reklamace dopravy)
 
Vezměte prosím na vědomí, že původní obal toto nemusí splňovat.
Nepodceňujte bezpečné balení obsahu a nespoléhejte se pouze na originální obal, za obsah zásilky a její doručení v nepoškozeném stavu odpovídá odesilatel zásilky, ne příjemce.
 
Do zásilky přiložte pro usnadnění komunikace jasně formulované sdělení o vrácení zboží (odstoupení od smlouvy), kopii daňového dokladu a bankovní spojení.
Zásilku označte viditelným nápisem VRÁCENÍ ZBOŽÍ.
Zboží odešlete na adresu: ELEKTRICKÉ TOPENÍ, třída Kpt. Olesinského 62, 261 01  Příbram II
 
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU
Nezasílejte nám prosím ve vlastním zájmu těžké, křehké, nebo velké balíky prostřednictvím České pošty (dále jen pošta). Pošta k nám dováží tyto zásilky velmi často se značně poškozeným obalem a jak praxe ukázala, i s poškozeným obsahem. Dle "Obchodních podmínek" pošty je příjemce takové zásilky nucen řešit reklamaci pouze přímo na poště.
Pošta tak zcela nelogicky vyžaduje časově náročné řešení reklamace přímo na poště (!) po příjemci zásilky a ne po odesílateli, jenž si službu objednal a zaplatil. Tímto trestá příjemce zásilky za vlastní pochybení nebo pochybení odesilatele, který zásilku nedostatečně zabezpečil. Celý reklamační proces je přitom zcela zbytečnou ztrátou času, pokud zásilka neodpovídá přepravním "Obchodním podmínkám" pošty, což je v praxi bohužel většina. 
Zásilky s poškozeným obalem nebo obsahem nepřebíráme a necháváme tak prostor k uplatnění reklamace při zpětném doručení odesilateli.
Nepoškozené zásilky budou samozřejmě převzaty. 
Doporučujeme vám využít služeb dopravců, kteří se nechovají takto arogantně a hlavně naprosto bez respektu k času svých zákazníků. Děkujeme za pochopení.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se vylučují ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Prodávající si vyhrazuje právo odvolat nabídku ve lhůtě jejího přijetí a případně odstoupit od smlouvy z důvodu vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

5. Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
Zákonná práva z vad
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
Cizojazyčné informace na obalu výrobku o záruční době nejsou platné pro tuzemský trh.
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodloužená záruční doba nad 24 měsíců se řídí pouze podmínkami dané poskytovatelem záruky (např. výrobcem výrobku) a nevztahují se na ni zákonné podmínky z vad.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

6. Vyřízení reklamace

NÁVOD JAK REKLAMOVAT - JAK ZABALIT, ZABEZPEČIT, OZNAČIT A ZASLAT REKLAMOVANÉ ZBOŽÍ
Kompletní zboží s příslušenstvím uložte do takového obalu, který splňuje tato kritéria: 
 
a) zajistí bezpečný transport s ohledem na povahu obsahu
b) je v souladu s podmínkami přepravy konkrétního přepravce (nutný předpoklad pro úspěšné vedení případné reklamace dopravy)
 
Vezměte prosím na vědomí, že původní obal toto nemusí splňovat.
Nepodceňujte bezpečné balení obsahu a nespoléhejte se pouze na originální obal, za obsah zásilky a její doručení v nepoškozeném stavu odpovídá odesilatel zásilky, ne příjemce.
 
Do zásilky přiložte kopii daňového dokladu, popis závady, uveďte datum reklamace, údaje identifikující Vás jako kupujícího, adresu na kterou se má zaslat opravený výrobek a záruční list, pokud byl součástí dodávky. Zásilku označte viditelným nápisem REKLAMACE.
 
Zboží odešlete na adresu: ELEKTRICKÉ TOPENÍ, třída Kpt. Olesinského 62, 261 01  Příbram II
 
 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ POSÍLAJÍ ZÁSILKY ČESKOU POŠTOU  
Nezasílejte nám prosím ve vlastním zájmu těžké, křehké, nebo velké balíky prostřednictvím České pošty (dále jen pošta). Pošta k nám dováží tyto zásilky velmi často se značně poškozeným obalem a jak praxe ukázala, i s poškozeným obsahem. Dle "Obchodních podmínek" pošty je příjemce takové zásilky nucen řešit reklamaci pouze přímo na poště.
Pošta tak zcela nelogicky vyžaduje časově náročné řešení reklamace přímo na poště (!) po příjemci zásilky a ne po odesílateli, jenž si službu objednal a zaplatil. Tímto trestá příjemce zásilky za vlastní pochybení nebo pochybení odesilatele, který zásilku nedostatečně zabezpečil. Celý reklamační proces je přitom zcela zbytečnou ztrátou času, pokud zásilka neodpovídá přepravním "Obchodním podmínkám" pošty, což je v praxi bohužel většina.
 
Zásilky s poškozeným obalem nebo obsahem nepřebíráme a necháváme tak prostor k uplatnění reklamace při zpětném doručení odesilateli.
Nepoškozené zásilky budou samozřejmě převzaty. 
Doporučujeme vám využít služeb dopravců, kteří se nechovají takto arogantně a hlavně naprosto bez respektu k času svých zákazníků. Děkujeme za pochopení.
 
REKLAMACE 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi nebo potvrzenou objednávkou). Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat e mailovou zprávou.

7. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena samostatným dokumentem Podmínky ochrany osobních údajů.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

8. Řešení sporů

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

9. Ostatní

Kupující souhlasí, že v případě potřeby může být objednávka vyřízena prostřednictvím 3. osoby.

Spotřebitelem se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014